Rada Gminy
>Skład Rady Gminy
>Sesje Rady Gminy
>Plany pracy Rady
>Komisje Rady Gminy
>Plany pracy Komisji
 
 
Urząd Gminy
>Wójt Gminy
>Zastępca Wójta Gminy
>Sekretarz Gminy
>Skarbnik Gminy
>Dane teleadresowe Urzędu
>Struktura organizacyjna
>Rachunki bankowe
>Tablica ogłoszeń
>Kontrole
>Jednostki organizacyjne
>Rejestry, ewidencje, wykazy
>Skargi, wnioski, petycje
>Kodeks etyki
>Regulamin Pracy Urzędu
>Nabory na stanowiska pracy
>Zgromadzenia
>Działalność lobbingowa
>Nabory do organów rad nadzorczych
 
 
Sołectwa
>Organy sołectw
 
 
Prawo lokalne
>Statut Gminy
>Uchwały Rady Gminy
>Zarządzenia Wójta
>Podatki i opłaty
>Baza Aktów Własnych
 
 
Budżet Gminy
>Budżet Gminy
>Sprawozdawczość
>Zasady finansowania
 
 
Majątek Gminy
>Gospodarka mieniem
>Stan mienia komunalnego
 
 
Plany, programy, strategie, raporty
>Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami
>Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
>Plany Rozwoju
>Raport o stanie Gminy
>Program opieki nad zabytkami
>Strategia Rozwoju Gminy
>Analiza stanu gospodarki odpadami
 
 
Współpraca z org. pozarządowymi
>Ogłoszenia
>Wzory dokumentów
>Sprawozdania
>Oferty org. pozarządowych
>Akty prawne
 
 
Gospodarka przestrzenna
>Druki do pobrania
>Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
>Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
>Obwieszczenia
>Analizy wniosków do MPZP
>Projekty
 
 
Publiczny transport zbiorowy
>Ogłoszenia
 
 
Rewitalizacja
>Konsultacje społeczne
>Obwieszczenia
>Program
 
 
Zabytki
>Gminna Ewidencja Zabytków
 
 
Ochrona danych osobowych
>Klauzula informacyjna
 
Przydatne programy
Sprawy
Klucz:
 
www.moszczenica.bipst.pl / Urząd Gminy / Tablica ogłoszeń / 2016 rok
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2015 (403 KB) - o podjeciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa budynku inwentarskiego (chlewni) w Jarostach.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-19 17:43:24 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1489
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-19 17:43:24               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-19 17:43:28
  Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r. (34 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moszczenica na lata 2016-2030 (na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-06 16:02:10 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1572
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-06 16:02:10               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-06 16:04:36
  Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r.Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 06.12.2016 r. (40 KB) o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Moszczenica na lata 2016-2030 (na podstawie art. 30 i 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-06 15:58:53 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1568
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-06 15:58:53               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-06 16:04:38
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 z dnia 30.11.2016 r. (320 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-12-05 16:21:53 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 1569
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-05 16:21:53               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-05 16:22:02
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2015 (361 KB) 
  Dodany 2016-12-01 21:58:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1596
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-12-01 22:00:05               Historia zmian
  Publikacja 2016-12-01 22:00:34
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOS.6220.5.2016 (192 KB) o podjęciu w dniu 28.11.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie elektrowni fotowoltaicznej „Gościmowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach o nr ewid. 120, 121/2, 122, 123, 124 (Ark. 1) obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-30 09:51:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1635
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-30 09:51:40               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-30 09:51:43
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016 (255 KB) o podjęciu w dniu 24.11.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „Budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy” zlokalizowanej na działkach nr 447, 448, 449 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-11-24 15:17:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1712
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-24 15:17:37               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-24 15:17:40
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.3.2016 (523 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu ws. wydania decyji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego w Jarostach.
  Dodany 2016-11-03 14:50:04 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1910
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-11-03 14:50:19               Historia zmian
  Publikacja 2016-11-03 14:50:22
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.14.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.14.2016 (337 KB) o zebranym materiale dowodowym wraz z wyznaczeniem terminu załatwienia sprawy w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-31 14:05:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1930
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-31 14:05:15               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-31 14:05:18
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016 (502 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-28 11:28:52 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 1972
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-28 11:28:52               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-28 11:29:16
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.23.2015 (271 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ew. 369, 370, 371, 372 obręb Gazomia Stara w miejscowości Gazomia Stara
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-12 15:05:51 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2093
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-12 15:05:51               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-12 15:05:53
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (250 KB) o wystąpieniu do organów opiniujących i uzgadniających przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-10-12 15:04:41 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2070
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-10-12 15:04:41               Historia zmian
  Publikacja 2016-10-12 15:04:43
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (177 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-30 14:33:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2158
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-30 14:33:08               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-30 14:33:11
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.14.2016 (329 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie systemu zagospodarowania osadów ściekowych wraz z wyrównaniem przepływów na oczyszczalni ścieków w Moszczenicy zlokalizowanej na działkach nr 447, 448, 449 obręb Moszczenica
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-28 15:07:39 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2170
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-28 15:07:39               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-28 15:07:42
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.5.2016 (268 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Gościmowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działkach o nr ewid. 120, 121/2, 122, 123, 124 (ark.1) obręb Gościmowice I
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-22 15:09:20 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2223
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-22 15:09:20               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-22 15:09:23
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2015 (364 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – reproduktora oraz budowie nowego budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 249 w miejscowości Podolin

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-01 10:53:25 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 2366
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-01 10:53:25               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-01 10:53:51
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (309 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-09-01 10:43:11 przez Tomasz Mikulski         Wyświetlony: 2354
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-09-01 10:43:11               Historia zmian
  Publikacja 2016-09-01 10:43:40
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.15.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie GOŚ.6220.15.2015 (266 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku inwentarskiego – reproduktora oraz budowie nowego budynku inwentarskiego – tuczarni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 249 w miejscowości Podolin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-08-01 12:39:27 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2592
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-08-01 12:39:27               Historia zmian
  Publikacja 2016-08-01 12:39:29
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (177 KB) o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy dot wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-29 14:10:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2572
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-29 14:10:53               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-29 14:10:56
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2015 (249 KB) o podjęciu w dniu 28.07.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego „budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pomyków” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem w obrębie Pomyków
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-29 14:08:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2582
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-29 14:08:46               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-29 14:08:48
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2015 (256 KB) o podjęciu w dniu 21.07.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Raciborowice” o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-25 08:43:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2590
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-25 08:43:30               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-25 08:43:33
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2015 (253 KB) o podjęciu w dniu 19.07.2016 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – tuczarni oraz dwóch kurników dla brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 128 w miejscowości Gazomia Nowa.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-20 10:52:45 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2634
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-20 10:52:45               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-20 10:52:48
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016 (247 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie ulicy Głównej w m. Raków Duży"
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-07-08 12:02:16 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2704
  Autor dokumentu: Anna Sitarz
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-07-08 12:02:16               Historia zmian
  Publikacja 2016-07-08 12:02:20
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.9.2016 (253 KB) o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na Przebudowie ulicy Głównej w m. Raków Duży
  2. Sprostowanie (295 KB)
  Dodany 2016-06-20 15:28:37 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2849
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-24 23:21:10               Historia zmian [1]
  Publikacja 2016-06-20 15:28:40
  Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica z dnia 23.06.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wójta Gminy Moszczenica (389 KB) o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu "Planu gospodarki niskoemisyjnej Gminy Moszczenica"
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-06-23 14:04:40 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 2817
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-06-23 14:04:40               Historia zmian
  Publikacja 2016-06-23 15:03:48
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016 (249 KB) o wydaniu w dniu 25.05.2016 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Przebudowie ulicy Głównej w m. Raków Duży
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-25 15:53:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3009
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-25 15:53:47               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-25 15:53:50
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (398 KB) - zawiadomienie o wydaniu decyzji - budowa autostrady A1 Stryków - Tuszyn.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-05-16 13:09:09 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3164
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-05-16 13:09:09               Historia zmian
  Publikacja 2016-05-16 13:09:11
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.9.2016 (317 KB) o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie ulicy Głównej w m. Raków Duży
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-29 11:28:15 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3296
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-29 11:28:15               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-29 11:28:17
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2015 (319 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „budowie obiektu chowu trzody chlewnej z obsadą 268,8 DJP wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wykonanie ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości większej niż 10 m3 na godzinę na działce o numerze ewid. 470 obręb geodezyjny Podolin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-25 11:26:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3347
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-25 11:26:07               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-25 11:26:11
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.19.2015 (248 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej „Pomyków” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem w obrębie Pomyków
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-25 11:24:35 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3338
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-25 11:24:35               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-25 11:26:09
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.18.2015 (248 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni fotowoltaicznej „Raciborowice” wraz z infrastrukturą towarzyszącą: elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem w obrębie Raciborowice
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-25 11:23:32 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3339
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-25 11:23:32               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-25 11:23:34
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.16.2015 (251 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – tuczarni oraz dwóch kurników dla brojlerów wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 128 w miejscowości Gazomia Nowa
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-12 16:05:08 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3431
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-12 16:05:08               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-12 16:05:14
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (371 KB) - budowa Autostrady A1 na odc. Stryków - Tuszyn
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-04-05 15:47:10 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3539
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-04-05 15:47:10               Historia zmian
  Publikacja 2016-04-05 15:47:12
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (61 KB) - budowa autostrady A1
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-31 11:37:47 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3549
  Autor dokumentu: Tomasz Mikulski
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-31 11:37:47               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-31 11:37:51
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 (246 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie drogi w ulicy Kosowskiej wraz z budową parkingów, odwodnieniem, zjazdami i budową chodników w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-16 15:40:49 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3673
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-16 15:40:49               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-16 15:40:51
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (406 KB) - budowa autostrady A1
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-09 14:28:14 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3749
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-09 14:28:14               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-09 14:28:16
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (103 KB) o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.17.2014 z dnia 29.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego” na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-09 14:26:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3744
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-09 14:26:30               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-09 14:26:32
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.17.2014 (103 KB) o wniesieniu odwołania od decyzji Wójta Gminy Moszczenica znak: GOŚ.6220.17.2014 z dnia 29.01.2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na „produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego” na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka

   

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-03-09 14:25:06 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3743
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-03-09 14:25:06               Historia zmian
  Publikacja 2016-03-09 14:25:09
  Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Zawiadomienie Nr GOŚ.6220.21.2015 (256 KB) o zebranym materiale dowodowym w postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi w ulicy Kosowskiej wraz z budową parkingów, odwodnieniem, zjazdami i budową chodników w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-11 10:20:59 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 3993
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-11 10:20:59               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-11 10:21:02
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.21.2015 (248 KB) o wydaniu w dniu 2.02.2016 r. postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na Rozbudowie drogi w ulicy Kosowskiej wraz z budową parkingów, odwodnieniem, zjazdami i budową chodników w Moszczenicy
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-04 09:23:07 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4054
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-04 09:23:07               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-04 09:23:10
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.17.2014 (317 KB) o podjęciu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na produkcji węgla workowanego oraz związanego z tym składowania, przeładunku, sortowania i sprzedaży węgla kamiennego na terenie działek nr ewid. 404, 406, 407 obręb geodezyjny Kiełczówka
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-02-04 09:21:53 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4044
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-02-04 09:21:53               Historia zmian
  Publikacja 2016-02-04 09:21:57
  Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.17Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie RDOŚ Nr WOOŚ-I.4210.5.2015.MG.17 (555 KB) - rozbudowa drogi krajowej nr 91.
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-01-27 13:46:29 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4139
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-27 13:46:29               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-27 13:46:32
  Obwieszczenie Wojewody ŁódzkiegoWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego (381 KB) ws. budowy autostrady A1
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-01-19 16:46:46 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4215
  Autor dokumentu: Maria Ślusarek
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-19 16:46:46               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-19 16:46:48
  Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2015Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS
  1. Obwieszczenie Nr GOŚ.6220.11.2015 (265 KB) o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu chowu trzody chlewnej z obsadą 268,8 DJP wraz z wykonaniem towarzyszących budowli i niezbędnych urządzeń budowlanych oraz wykonanie ujęcia wód podziemnych o zdolności poboru wody w ilości większej nią 10 m3/ ma godzinę na działce o nr ewid. 470 obręb geodezyjny Podolin
  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2016-01-19 16:45:30 przez Tomasz Maćkowiak         Wyświetlony: 4215
  Autor dokumentu: Jadwiga Kordys
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2016-01-19 16:45:30               Historia zmian
  Publikacja 2016-01-19 16:45:34
  Menu Podmiotowe

   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Sebastian Kowara   Napisz wiadomość
      Tel: brak
  Paweł Kubiś   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Tomasz Maćkowiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  3895011 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij